PONIEDZIAŁKOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Serdecznie zapraszam do udziału online w międzynarodowej konferencji naukowej:

godz. 16.00-18.15

'Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku’

organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO przy współudziale i pod patronatem naukowym między innymi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, w tym Zakładu Studiów Strategicznych.

LINK DO KONFERENCJI

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56a8cf31086f451bb91ad73ba1bef69e%40thread.tacv2/1642099646189?context=%7b%22Tid%22%3a%223ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4%22%2c%22Oid%22%3a%22846d6e8f-d03e-4ba7-835d-6532ee4d8da3%22%7d

16.00-18.15 Bezpieczeństwo globalne i ponadregionalne
Moderator: Prof. Sebastian Wojciechowski, Instytut Zachodni w
Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Referatu przedstawią m. in.:
Prof. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie
16.45-17.00 Narracje o bezpieczeństwie w Azji Centralnej. Konstruowanie zagrożenia
w dyskursie naukowym; Dr hab. Beata Przybylska – Maszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu