Anna Ziółkowska

Dr nauk historycznych, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Martyrologicznego w  Żabikowie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorka Muzeum Martyrologicznego w  Żabikowie. Obszary swoich zainteresowań  badawczych skupia na problemach związanych z obozem policji bezpieczeństwa w Żabikowie i obozach pracy przymusowej w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Anna Ziółkowska jest autorką licznych publikacji na ten temat. Kultywuje pamięć o więźniach tych obozów poprzez organizacje czasowych wystaw tematycznych i organizacje uroczystości. Współuczestniczy w działalności edukacyjnej prowadząc lekcje muzealne, warsztaty, realizując projekty edukacyjne dla uczniów szkół  Województwa Wielkopolskiego różnego szczebla nauczania, a także spotkania metodyczne dla nauczycieli. Od wielu lat wspiera działalność  edukacyjną  Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu współorganizując prezentacje wystaw i projekty edukacyjne dotyczące okresu okupacji niemieckiej w Wielkopolsce. Organizowane w  Żabikowie lekcje muzealne cieszą  się  ogromnym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.  W prosty i obrazowy sposób ukazują  tragedię i ofiary wojny.   Szczególnie ważnym obszarem działalności dr Anny Ziółkowskiej jest organizacja młodzieżowych obozów wolontariackich zwanych Workcamp. To dla wielu młodych ludzi okazja do tego, by nie tylko mieć własny udział w pracy dla pokoju na  świecie, ale także poznać  miejsca wcześniej nieznane i ludzi z zupełnie innych środowisk. Dwutygodniowe obozy, podczas których młodzi ludzie z całego świata angażują  się  w lokalne przedsięwzięcia, są  dla nich także indywidualnym spełnieniem swoich pragnień  i celów oraz okazją  do poszerzenia swojej wiedzy o świecie i możliwością otwarcia się na to, co dotychczas było nieznane. Do Żabikowa 1 na Workcampy, które są  organizowane zawsze na przełomie lipca i sierpnia, przybywali młodzi ludzie z Polski, Czech, Niemiec, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kazachstanu, Finlandii, Rosji, Francji, Kosowa, Meksyku, Ukrainy, Irlandii i Hiszpanii. Podczas pierwszych trzech Workcampów młodzi ludzie oczyszczali macewy pochodzące z dawnego poznańskiego cmentarza  żydowskiego. W latach 2009–2010 praca wolontariuszy skupiła się  na wykopaliskach prowadzonych na terenie byłego obozu żabikowskiego, dzięki czemu odsłonięto fragmenty zabudowań  obozowych i przedmioty z czasów, gdy teren ten był miejscem męczeństwa tysięcy ludzi. Uczestnicy Workcampów mogli poznać bliżej okupacyjną historię Wielkopolski zwiedzając miejsca pamięci, jak np. Fort VII w Poznaniu i Chełmno nad Nerem. Integracja jako główny cel organizowanych Workcampów została osiągnięta także dzięki wspólnemu zwiedzaniu Lubonia, Poznania. Podczas spotkań Klubu historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” organizowanych przez poznański oddział  Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiała sytuację mieszkańców Wielkopolski w okresie II wojny światowej.   Dr Anna Ziółkowska współorganizuje razem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu seminaria dla studentów. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji podczas których prezentuje własny dorobek badawczy i upowszechnia wiedzę o Miejscach Pamięci w Wielkopolsce. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu, przewodnicząca Komisji ds. ewidencji i ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, członek Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Bez tytułu